Sistemska porodična psihoterapija

Sistemska porodična psihoterapija je  terapijski model koji obuhvata rad sa pojedincem, partnerima ili porodicom. Ono što je razlikuje od ostalih je sistemski pristup pojedincu i porodici. Sistemska porodična psihoterapija porodicu posmatra kao cjelinu. Promjena kod jednog člana porodice utiče na ostale članove, a samim tim dolazi do promjene u cijelom porodičnom sistemu. Kada se primjenjuje pristup porodične terapije  uzima se u obzir kontekst u kojem pojedinac i porodica živi i to na nivou većih sistema kao što su šira porodica, društvena zajednica, kultura, nacija, kao i na nivou subsistema kao što su roditeljski, partnerski, sibling-braća i sestre.

Svi mi pripadamo porodici i nosimo različite obrasce ponašanja i komunikacije. Pripadati porodici je bazična potreba, ali to nekada nije ni malo lako i od osobe zahtjeva niz prilagođavanja u svakodnevnom funkcionisanju. Porodica je veoma zahtjevan sistem za održavanje, ali je i najvažniji, tako da u porodicu uvijek trebamo ulagati. U toku života  porodica može ući u krizu iz niza razloga. Neke od kriza su očekivane, npr. kada dolazi nova beba u porodicu, kada se stupi u brak, i  porodica može adekvatno da se adaptira na njih ali i ne mora. Zatim imamo krize koje se javljaju iznenada, neočekivano i koje mogu jače da poremete funkcionisanje  porodice :  neočekivana smrt, bolest nekog od članova, iznenadne finansijske teškoće, otkaz na poslu…

Bez obzira šta je u pitanju, porodici i njenim članovima može biti veoma teško da se na njih adekvatno prilagodi. Tada se javljaju problemi u komunikaciji, konflikti, djeca mogu početi da se ponašaju problematično, partneri da se udaljavaju itd. Porodična  psihoterapija se pokazala kao uspješna u  radu sa sljedećim temama:

 • Razvojni problemi porodice i adaptacija na novonastale situacije kao što su ulazak u brak, rođenje djeteta, polazak djeteta u vrtić ili školu, pubertet i adolescencija, razdvajanje djece i roditelja, starost roditelja i život bez djece u porodici)
 • Roditeljstvo
 • Separacija i razvod
 • Bračni i porodični konflikti
 • Gubitak i tugovanje
 • Socijalna adaptacija
 • Anksiozna stanja
 • Poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija, gojaznost)
 • Traumatska iskustva i nasilje
 • Emocionalni problemi djece i adolescenata
 • Nepoželjna ponašanja djece i adolescenata
 • Individualni i profesionalni stres