Grupna psihoterapija

Kada govorimo o grupnom tretmanu podrazumijevamo sljedeće tipove grupa:

 • Terapijske grupe čiji je cilj olakšati specifične simptome ili probleme članova. Usmjerene su na identifikaciju i tretman emocionalnih ili/i psiholoških poteškoća koje ozbiljno otežavaju dnevno funkcionisanje.
 • Psihoedukativne grupe teže promjeni ponašanja i emocionalnih reakcija članova kroz učenje novih načina razmišljanja i istraživanje osobnih vrijednosti i uvjerenja članova.
 • Grupe za osobni rast i razvoj imaju za cilj unapređenje intrapersonalnog i interpersonalnog funkcioniranja pojedinaca čije mentalno zdravlje nije neposredno ugroženo.Usmjereni su na poticanje članova da identificiraju, vrednuju i razvijaju svoje osobne snage i potencijale.
 • Grupe za podršku se osnivaju za članove koji se suočavaju sa sličnim životnim izazovima. Glavni im je cilj pomoći članovima da umanje doživljaj stresa kroz uzajamnu podršku i dijeljenje načina suočavanja, informiranja i povjerenja.
 • Grupe za razvoj vještina su usmjerene na postizanje socijalne kompetentnosti članova kroz grupnu interakciju. Ove su grupe srukturirane na taj način da osiguraju članovima pozitivna iskustva u ovladavanju određenim vještinama, kao što je asertivnost ili djelotvorna komunikacija.

Neke od mogućih tematskih grupa su:

 • grupe ansiozno depresivnih klijenta;
 • grupe za klijente koji imaju posttraumatski stresni poremećaj;
 • grupe trudnica;
 • grupe pripreme za roditeljstvo;
 • grupe za razvoj roditeljskih vještina;
 • grupe za razvoj interpersonalnih i komunikacijskih vještina kod djece i odraslih;
 • grupe adolescenata sa poremećajima u ponašanju;
 • grupe adolescenata koji eksperimentiraju s psihoaktivnim supstancama;
 • grupe klijenata koji pate od hroničnih bolesti;
 • grupe klijenata  koji trpe nasilje u porodici;
 • grupe klijenata koji su pretrpjeli gubitak.

Grupe će se formirati ukoliko postoji dovoljan broj zainteresiranih klijenata.